okt 082015
 

 

Helge André Njåstad - Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet.


FrP er glad for at regjeringen viser handlekraft og leverer et forslag til statsbudsjett med målrettede tiltak for å holde folk i arbeid og ruste landet for fremtiden.

Særlig tydelig er FrPs stempel på tiltakspakken på fire milliarder kroner til opprustning av infrastruktur. Dette vil gi økt verdiskaping og omstilling i fremtiden, og sørger både for arbeidsplasser, økt aktivitet og bedre veier. Infrastruktur og samferdsel er svært høyt prioritert av FrP og vi viser handlekraft og vilje til å satse ved å legge frem et samferdselsbudsjett for 2016 på hele 60,2 milliarder kroner. Det er en økning på 8,8 prosent. De rødgrønnes siste samferdselsbudsjett var til sammenligning på 35,7 milliarder kroner. Bare på vei skal det brukes 31,5 milliarder kroner til neste år. Med en slik satsing viser regjeringen at den vil bygge landet, sikre jobber og skape aktivitet. Det gir trygghet i en tid med synkende oljepris og press på arbeidsplassene.

Halvering av oljeprisen har ført til tøffere tider innen olje og gassektoren, noe som har ringvirkninger for store deler av norsk industri og næringsliv spesielt hos oss på Vestlandet. Frp har gjennom hele sin historie kjempet for lavere skatter og bedre rammevilkår for verdiskaperne. Her leverer regjeringen positive tiltak både i budsjettet og skattereformen. Selskapsskatten skal senkes fra 27 til 25 prosent. Denne skal senkes videre til 22 prosent frem mot 2018. Dette vil øke konkurranseevnen til norske selskaper, gi mulighet for økte investeringer og bidra til å trygge norske arbeidsplasser.

Regjeringen vil også kutte formuesskatten fra 0,85 til 0,8 prosent og heve bunnfradraget fra 1,2 til 1,4 millioner kroner. Det vil bidra til å styrke lokalt norsk eierskap, og legge forholdene til rette for verdiskaping og omstilling. Vi vestlendinger vet hvor viktig det er med lokale eiere som har et generasjonsperspektiv på sitt eierskap.

Også hver enkelt av oss vil merke at FrP styrer skattepolitikken og gir den enkelte økt frihet til å disponere egne midler. Skatten senkes fra 27 til 25 prosent, og ni av ti skattebetalere vil få skattelettelser. Halvparten av skattelettelsene vil tilfalle de som tjener mellom 350.000 og 750.000 kroner.

Forskning og kunnskap er selve byggesteinene for fremtidens norske næringsliv. FrP er glade for at regjeringen utnytter den unike økonomiske situasjonen Norge er til å investere i fremtiden, og at vi nå kan legge frem tidenes største forskningsbudsjett, både målt i kroner og som andel av bruttonasjonalprodukt. Å få til økt innovasjon, omstilling og konkret verdiskaping er viktigere enn på lenge. Frp har alltid kjempet for større satsing på verdiskapende næringsforskning, og er glade for at målbart vellykkede ordninger som SkatteFUNN, BIA og Forny2020 styrkes.

Trygghet for folk flest er viktig for FrP, og styrking av politiet er en av FrPs hjertesaker. Her leverer regjeringen! Budsjettet til politiet og påtalemyndigheten økes med 7,1 prosent noe som vil gi i et mer synlig og effektivt politi. De totale bevilgningene til Justisdepartementet er på 34,4 milliarder kroner, en økning på 1 milliard kroner fra forrige budsjett.

Helse- og omsorg er en annen av FrPs hjertesaker og kampen mot helsekøene fortsetter med full styrke. Regjeringen øker bevilgningene til pasientbehandling med 2,9 milliarder kroner og satser på storstilt utbygging av eldreomsorgen samtidig som forsøkene med statlig finansiering av eldreomsorgen rulles i gang.

Kommunene står foran store oppgaver. Når nye arbeidsplasser skal etableres er vi helt avhengig av «ja kommuner» som bruker de virkemidlene som finnes for si ja fremfor å lete etter grunner til å avslå en søknad eller et initiativ. For å styrke koplingen mellom lokale verdiskaping og lokale inntekter foretar vi en rekke endringer og forbedringer i måten vi finanserer kommunene på. Havbrukskommuner får en større andel av verdiskapingen fra havbruksnæringen og fra og med 2017 skal alle kommuner som skaper vekst få beholde en andel av selskapsskatten. Dette for at det skal lønne seg for kommunene å skape arbeidsplasser.

Kommunene har også stort ansvar for å sikre innbyggerne gode velferdstjenester. Derfor er kommuneøkonomi viktig og regjeringen sitt opplegg for kommunesektoren med vekst i såkallede frie inntekter på 4,7 mrd neste år gir kommunene mulighet til å styrke sine tjenester spesielt innenfor rus og psykiatri og helsestasjon, men også utover dette. Sammenligner vi vår regjering sine 3 budsjetterer til kommunene med Stoltenberg sine tre siste er handlingsrommet større nå enn før.