nov 192015
 

Skugstad
Kommunebudsjettet 2016: Trass i høge inntekter, legg rådmannen fram eit budsjettforslag der reduksjon av lærarstillingar vert innført frå hausten 2016. No er saka på politikarane sitt bord.