sep 062018
 

Opsjon, nytt anbod med høve til å ta attende på kommunale hender etter tilboda er komne inn, vert stipulert i saksframlegget.

Skal pleie- og omsorgstenestene ut på ny anbodsrunde no, skal dei rekommunaliserast, eller skal kommunen ta ut opsjon på eitt år forlenging? Bruk av opsjon ligg i tilrådinga til politikarane.

 

I dag diskuterer tenesteutvalet om Austevoll kommune skal nytta seg av opsjon med Aleris omsorg for drifta av pleie- og omsorgstenestene. I rådmannen sitt framlegg vert det lagt opp til at ein nyttar seg av klausulen for eitt års forlenging av dagens avtale, samstundes som dei arbeider med eit nytt anbodsgrunnlag for å utlysa ny konkurranse. I forlenginga vert det høve for å velja kommunal drift, dersom dei står att som ei betre løysing enn tilboda som kjem inn i anbodskonkurransen.

Les resten av essensen i administrasjonen sitt framlegg.