jan 132012
 

Fylkesrådmannen legg opp til å fjerna snøggbåtruta som binder Sunnhordland og Austevoll til Bergen. Fylkesrådmannen viser mellom anna til at snøggbåten er ekstremt ureinande samanlikna med buss og privatbil, og at Kystbuss-tilbodet gjev gode føve til å koma raskt til Bergen frå Stord-området. Ordførar Helge André Njåstad i Austevoll synest forslaget, som var kvarta gjeldande frå årsskiftet 2013/24, er ei katastrofe.

 

Ruta til "Teisten" er ei av dei fylkesrådmannen vil kutta. Skuleelevar og pendlarar nyttar tilbodet frå Hufthamar aktivt.

 

– Både for ungdommen som kan bu heile og koma seg til skulen tidsnok ved å reisa med snøggbåten, pendlarar og arbeider nær sentrum og næringslivet som nyttar seg av avgang på Flesland er snøggbåten eit særs viktig tilbod, seier Njåstad. Han peikar vidare på at ferjer òg ureinar med Nox-utslepp, og problematiserer at det er ugunstig å trengja endå fleire menneske inn til sentrum gjennom Danmarksplass i rushet.

– Det er dessutan umogleg for ungdommen å koma seg inn til sentrum til skapeleg tid. Alternativet er å busetja seg på hybel i Bergen, seier Njåstad til Marsteinen.

Rutekutta gjeld ikkje anløp av Flaggruten. Same dokument legg opp til ein samfunnsbåt til dei ytre øyane i Austevoll, med større lastekapasitet, kranfunksjon og noko lågane fart enn dagens «Tedno».