des 192013
 

ReinhaldCover
Eit drygt år ut i anbodsperioden, er Austevoll kommune og AB Solutions vorte samde om å avslutta kontakten. No blir tenestene lagt ut på nytt anbod.