okt 302014
 
Elleve mot ti vart resultatet i kommunestyret i dag, i saka om strukturering av Kolbeinsvik og Trolandshamar skule.

Møkster skule, som opphavleg var med i reknestykket, vart tidlegare denne veka freda av formannskapet inntil vidare, eit vedtak som ikkje vart overprøvd av kommunestyret. Men for skulane på Trolandshamar og Kolbeinsvik kom ein ny spikar i kista.
– Som mor til elevar på Kolbeinsvik kjenner eg meg skuffa, fortalde Dorthea Møgster til lokalavisa Marsteinen.

Dorthea Møgster (t.v.) kjenner seg skuffa i avgjersla til kommunestyret. Camilla Solbakken (t.h.) meiner det er for få svart og for lite tal på bordet.

Forelder til barn ved Kolbeinsvik skule Dorthea Møgster (t.v.) kjenner seg skuffa i avgjersla til kommunestyret. Camilla Hagebø Solbakken (t.h.) meiner det er for få svar og for lite tal på det dei har spurt om.

For lite for kronene

– Me får ikkje moderne skular for dei pengane det kostar å rehabilitera Trolandshamar og Kolbeinsvik skule, me får berre retta manglane som er der i dag. Me sit framleis att med ein gamal bygningsmasse, forkynna ordførar Renate Møkster Klepsvik (Frp). Rådmann Helge Skugstad skisserte òg ei innsparing på sju millionar kroner, med inga tapte årsverk, ved drifting av eitt skulebygg mot dagens fire, men klarte ikkje å gjera greie for kor lang tid det ville taka å spara inn desse beløpa, på etterproving frå Framstegspartiet sin Narve Møgster. Den same Møgster såg seg sjølv som frittståande frå partiet i saka, noko òg Edvard Johannes Stangeland (SP) gjorde.
– Me har akseptert dissens frå Stangeland, det er slik demokratiet i partiet fungerar, las partifelle Lars Knut Aarland, medan han samstundes presiserte at heile partiet stod polarisert frå Stangeland.
– I den komande kommunesamanslåinga vil det løna seg for oss å vera førebudd. Tre skular med skyhøge kostnadar vil få reaksjonar i den nye storkommunen.
Varaordførar Stangeland og Kristleg folkeparti ved Kai Eliassen stemde med det for Framstegspartiet sitt framlegg: Redusera talet på skular innan 2016, og iverksetjing av samanslåingsprosessen.

Elleve mot ti stemmer avgjorde vegen vidare for skulane på Tronlandshamar og Kolbeinsvik. Samanslåing med Storebø skule i 2016.

Elleve mot ti stemmer avgjorde vegen vidare for skulane på Tronlandshamar og Kolbeinsvik. Samanslåing med Storebø skule i 2016. På biletet vert det røysta over Høgre sitt framlegg.

På manglande tufter

– Eg tykkjer det er vanskelig å svelga eit vedtak som kjem trass i at to tredjepartar av arbeidsgruppa sett ned for å sjå på konsekvensane og muligheitene med samanslåing meiner dei ikkje er ferdige med arbeidet.
Rektor ved Kolbeinsvik skule, Thomas Johnson, fylgde ei frustrert gruppe tilskodarar ut frå kommunestyret etter vedtaket, og stadfesta innlegget til Narve Møkster ein time før – rapportane er ikkje ferdige. Ordførar Møkster Klepsvik ynskte på si side ikkje å trenera saka meir, men meinte at med dei fakta kommunestyret er visse på, kan dei utnytta tida betre til å gjennomføra samanslåinga.
– Dei førre samanslåingane gjekk jo for så vidt bra, men no har me høve til å jobba frå oktober til august med gjennomføringa, og ikkje berre over sommaren slik det var sist.
Rådmann Skugstad avviste over tid at prosessen opp mot dagens vedtak har vore fråverande, der vegen har gått over tre år, med anbod og konsekvensanalyser undervegs. Men sjølv om partia var samde om at det har vore nytta lang tid, stilte varamedlem for Høgre, Oddvar Stangeland, kritisk til kvaliteten på prosessen.
– Eg er ikkje usamd i vedtaket, men eg er uviss på kva veljarane våre tenkjer om saka. Me er på rett spor, etter ein dårleg prosess.

Marius Fimland