jan 222015
 
Gamalt ferjemateriell kan bli laft i kjølvatnet dersom Staten gjev Hordaland nok finansielle muskalr til å oppdatara tilboda sine (arkivfoto).

Gamalt ferjemateriell kan bli laft i kjølvatnet dersom Staten gjev Hordaland nok finansielle muskalr til å oppdatara tilboda sine (arkivfoto).

Eit samstemt samferdsleutval har lagt kursen mot ei betre framtid for ferjereisande hordalendingar, så lenge staten legg meir pengar på bordet.

 

Slik ser tilleggsforslaget frå Renate M. Klepsvik (Frp) og Atle Kvåle (A) ut:

•    Endring punkt 2a) Ein miljømodell vert lagt til grunn, med krav om lågutslepp. Nullutsleppsteknologi vert førebudd.

5. Fylkesutvalet ber regjeringa starte eit prosjekt for miljøvenleg ferjeteknologi. Hordaland bør vera pilotfylke.

6. Fylkesutvalet føreset at det vert stilt krav om backup for
framdriftsmotorar på samband der dette er særleg aktuelt ut i frå
tryggleik og driftssikkerheit, og på.samband der det ikkje er
omkøyringshøve.

7. Fylkesutvalet ber om at alderskrava på ferjemateriellet vert gjennomgått med tanke på behov for generell fornying av ferjeflåten,

8. Fylkesutvalet føreset at det er vært stilt krav om universell utforming
av materiellet, uavhengig av kryssingslengd..
9. Det må stillast krav til fylkessamband at dei skal ta imot lærlingar

10. Det vert forventa at staten bidrar med friske midlar til finansiering.

11. Fylkesutvalet ber om at arbeidsforhold og tryggleik for passasjerar og mannskap vert lagt vekt på.

12. Fylkesutvalet føreset at det vert gjeve løypemeldingar til SAMU og Fylkesutvalet undervegs i arbeidet med utarbeiding av anbodsgrunnlag. »