Forbod mot vasspreiarar

 Nyhende  Innspel avslått på Forbod mot vasspreiarar
mai 292018
 

 

Odd Brekke i Austevoll vatn og avløp melder at bruk av vasspreiarar no ikkje er tillate hos abonnentane deira. Allereie opplever folk som bur i høgda tomme kranar.

Bruken av vasspreiarar i sommarvarmen skapar vanskar for mange abonnentar hos Austevoll vatn og avløp, AVA. Frå i dag er det difor forbod mot bruk av desse innretningane.

 

Det er reinsekapasiteten på vassverket fører til at høgdebassenga vart tappa for raskt ned i sommarvarmen. 200 kubikk i timen gjer at høgdebassenga ved Porsdalen og Veten raskt blir tappa ned mot eit slikt nivå at vasstrykket ut mot kundar i enden av nettet får vanskar.

– Det er særleg på Hundvåkøy at me har abonnentar som no allereie har opplevt at dei ikkje har vatn. Difor ber me alle kundar om å vera solidariske: Ikkje vatn planen med vasspreiarar, oppmodar Odd Brekke i AVA. I klare ord er det no forbode å bruka desse i enden av slangen.

Det er greitt å nytta eg av handhalden spyleslange eller å vatna plantene frå kanne.

– Me har enno mykje vatn att i drikkevasskjeldene, så det er ikkje der utfordringa ligg, seier Odd Brekke.

 

Ver solidariske

Odd Brekke og understrekar kor viktig det er for publikum å vera solidariske med kvar andre i sommarvarmen. Delar av nettet deira lir enno av lekkasjar, og det er særleg på Hundvåkøy at desse vanskane er størst. Sjølv om AVA jobbar systematisk for å betra situasjonen kring lekkasjar, slit dei med at det oppstår nye.

– Mange av røra er laga av PVC, er gamle og vart ikkje lagde i gode nok grøfter. Einskilde stader er det for sterk bøy på røyra, og det vart ofte lagt steinmassar rett på dei, slikt vert det lekkasjar av til slutt, melder Brekke.

Høgdebassenget ved Porsdalen har ein kapasitet på 1 750 kubikk og det på Veten har 650 kubikk. Anlegget i Kjempefaret reinsar vatn heile døgeret, med unnatak av ein periode på halvannan time, då anlegget køyrer sjølvreinsing av det nye membranfilteret.

 

 

Av Trond Hagenes

KPMG-rapport: Kommunikasjon med rådmannen krevjande

 Nyhende  Innspel avslått på KPMG-rapport: Kommunikasjon med rådmannen krevjande
mai 242018
 

Teikning: May Linn Clement.

 

Eit fleirtal av tilsette i Austevoll kommune meiner at kommunikasjonen med rådmannen og leiargruppa hans er krevjande. KPMG-rapport peikar òg på varsling som eit vanskeleg tema.

 

Revisjonsselskapet KPMG har analysert svara frå 178 respondentar i Austevoll kommune. Tala i det som i hovudsak var ei kvantitativ undersøking, viser mellom anna at heile 37,5 prosent av dei som arbeider i støttefunksjonar til rådmannen, meiner at leiargruppa hans ikkje bidreg til å skapa openheit og godt ytringsklima ved at dei sjøløve viser openheit, og etterspør kritikk og nye idear. Samstundes viser tala at heile 59 prosent av utvalet meiner det er for stor avstand frå dei tilsette til rådmannen si leiargruppa. I administrative støttefunksjonar til rådmannen meiner 50 prosent av dei som svarte av avstanden er vorten større dei siste fire til to åra.

I kommentarane frå hovudtillitsvalde heiter det mellom anna at det er vanskeleg for mellomleiarar å få gjennomslag og gehør hos toppleiinga, og at det vert lagt lók på ting. Tre av fire tillitsvalde kjende seg godt att i biletet som vert teikna i undersøkinga.

 

Direkte kanal

Tilsette har òg peika på at det burde vore ein direkte kanal for å kommunisera med politikarane, dei opplever at kritiske perspektiv og viktig informasjon ikkje når fram til det politiske nivået. Å gå tenesteveg fungerer ikkje godt nok, samstundes som kommuneleiinga har poengtert at dei tilsette skal vera lojale for dette prinsippet.

Særs mange i utvalet, på tvers av avdelingar, viser seg å ha manglande kunnskap til varslingsrutinane i kommunen. I fleire avdelingar viser det seg at dei tilsette ikkje kjenner seg trygge på at dei kan varsla utan at det kan få negative reaksjonar eller ugunstig behandling frå arbeidsgjevaren. Det er særleg i helse- og omsorg (43 prosent kjenner seg ikkje trygge, 22,4 delvis) og oppvekst (32,6 prosent kjenner seg ikkje trygge, og 42,7 delvis) at tala er høge.

70 av utvalet på 178, altså 40 prosent, har hatt kjennskap til forhold dei trur kan ha vore kritikkverdige, men som dei ikkje har varsla om. 20 av dei har svart direkte på kva som hindra dei å varsla, mellom anna er frykt frå kritikk og represaliar trekt f ram. Andre meiner at problema ikkje vert teke tak i likevel, eller at den tilsette manglar tiltru på at saka vil verta handsama på korrekt vis. I tillegg kjem det fram at nesten to av tre som faktisk melde frå om kritikkverdige forhold, enten ikkje fekk melding om at noko var gjort (34,4 prosent) eller ikkje opplevde at saka vart løyst (27,8 prosent).

Rapporten peikar likevel på at majoriteten av dei tilsette, totalt 73 prosent, trivst med å arbeida i Austevoll kommune.

Kontrollutvalet handsama rapporten i går, der tinga dei eit arbeid frå administrasjonen for å betra tilhøve på områda. Rådmann Bjarte Madsen sa at han som fersk i stillinga kan gå rett inn og leia arbeidet.

– Om medarbeidarane hadde mistrivst på arbeidsplassen, hadde det vore mykje meir krevjande å få gjort noko med problema, sa Madsen. Han la til han kjenner seg trygg på at kommunen vil løysa utfordringane knytt til openheit, ytringskultur og varsling.

Administrasjonen vart av kontrollutvalet beden om å ha klart ein tiltaksplan innan 15. august.

 

Av Trond Hagenes

Den polske ambassadøren helste på Sildajento

 Nyhende  Innspel avslått på Den polske ambassadøren helste på Sildajento
mai 212018
 

Frå venstre: Ruth Grung (Ap), Iwona Woicka-Żuławska (polsk ambassadør), Sildajento, Silje Hjemdal (Frp) og Helge André Njåstad (Frp). Foto: May Linn Clement.

Då stortingsrepresentant Helge André Njåstad (Frp) høyrte at den nye ambassadøren frå Polen skulle til Hordaland, var han rask med å føreslå ein visitt innom Austevoll.
I dag fekk Iwona Woicka-Żuławska køyretur gjennom kommunen, historietime med Inge Halstensen og helsa på polske arbeidarar i Bekkjarvik.

Les meir i avisa på torsdag.

Skyss vil redusera rutetilbodet

 Nyhende  Innspel avslått på Skyss vil redusera rutetilbodet
mai 162018
 

Skyss vil gje noko færre avgangar i helgene, men med ei nattferje natt til sundag. Her ligg MF ”Møkstrafjord” frå kai på Hufthamar tidlegare i vår.

Skyss inviterer Austevoll kommune til dialogmøte om eit forslag til nye ferjeruter frå årsskiftet. Ordførar Morten Storebø (H) er lang frå nøgd med framlegget til Skyss.

 

Om ein ser bort frå ei nattferje frå Krokeide klokka 00:20 natt til sundagar, er det få store endringar å spora frå dagens rutetabell til framlegget for nye avgangar frå nyttår. På kvardagar kan jamvel sisteavgangane både frå Krokeide (i dag 22:40) og Husavik (i dag 20:30) begge verta flytta fram med fem minutt.

– Hovudkravet vårt er at opningstidene skal auka, ikkje at det skal gå andre vegen, kommenterer ordførar Morten Storebø. Han er heller ikkje nøgd med talet på rundturar vert redusert, både på laurdagar og sundagar. Ordføraren ser fram til å få informasjon om kvifor Skyss ynskjer å redusera talet på avgangar.

Morten Storebø seier òg at han ventar attendemelding frå fylkeskommunen om det let seg gjera å setja inn ei nattferje på sambandet i nord, og at det finst vilje til eit spleiselag.

– Me må både kostnadar og inntektspotensiale i ei slik ordning, seier Storebø. Han peikar på at møtet med fylkeskommunen fann stad i februar, og at han så seint som i går var i kontakt med fylkesvaraordføraren i denne saka.

 

Skrudde på vatnet til dei ytre øyane

 Nyhende  Innspel avslått på Skrudde på vatnet til dei ytre øyane
mai 162018
 

Roger Jørgensen fekk æra av å skrua open vatnet, som gjer kvardagen på Møkster enklare – og vatnet langt betre å drikka.

10 000 meter med undervassleidning skulle til for at innbyggjarane på Møkster kunne vifta farvel til dårleg brønn- og borehólvatn. Det gjorde dei med flagg og hurrarop.

 

Rundt rekna 130 nye vassabonnenttar kan etterkvat kopla seg på vassleidninga som Austevoll rør og avløp har strekt til Hevrøy, Litlakalsøy og Møkster. Ti kilometer med røyr gjev fastbuande og feriegjestar på øyane i havgapet friskt og klårt drikkevatn frå vassverket ved Kjempefaret.

30 møkstringar, nokre gjestar frå Litlakalsøy og tilsette frå kraftlaget møtte opp for å vera vitne til opninga av vatnet. Geir Bergflødt, som er administrerande direktør i Austevoll kraftlag, roste vellaga på dei tre øyane som troppa opp på kontoret hans for på dagen for fire år sidan og bad om vatn. Fyrste kontakten mellom Odd Brekke og innbyggjarane ytst i havgapet var før AVA si tid.

– Til å byrja med såg me ikkje på prosjektet som mogleg å gjennomføra, men etterkvart slo det oss at jaudå, dette kunne me klara, mykje grunna påtrykket frå øyane, sa Bergflødt til publikum på kaien.

Røyra som er nytta har lekam for å søkkja inne i seg, og det gjorde arbeidet lettare, og kabellengda mindre utsett for slitasje, samanlikna med andre løysingar der ein har nytta lodd. Bergflødt prisa eigen organisasjon, som kunne ta prosjekteringa innomhus.

Resten av saka les du på papir eller PDF i dag.

Takksame for auka fokus på lokal handel

 Nyhende  Innspel avslått på Takksame for auka fokus på lokal handel
mai 112018
 

Silje Blix og Christina Hausberg held begge til på Bekkjarvik torg, og er glade for å ha butikkane i nærleiken av kvarandre.
– Då kan me gje kvarandre råd, og spørja om vanlige «nabotenester» om det er noko me manglar, som kassarull eller tape, seier Silje med glimt i auga.

 

Fleire av butikkane i Austevoll seier at dei merkar ein auke i handelen samanlikna med fjoråret, og peikar på større fokus på lokal handel som ein av grunnane for dette.

– Om ikkje folk hadde handla lokalt så hadde me ikkje overlevd, poengterer Christina Hausberg. Ho har sidan juli i fjor vore dagleg leiar av sportsbutikken Bekkjarvik sport og fritid, og seier at ho merkar at fleire kundar er meir medvitne når dei skal handla sko og klede.
– Mange kjem innom butikken for å sjå kva eg har, istadenfor å reisa rett til byen for å handla der. Eg er veldig takksam for at folk vel å nytta seg av dei butikkane som er her ute, det er jo det som gjer at me kan fortsetja, smiler Hausberg.

Continue reading »

Vart hanka inn i bransjen

 Nyhende  Innspel avslått på Vart hanka inn i bransjen
mai 092018
 

– Fire år i lære går heilt fint, seier Roald Emil Bjånesøy (21). Han vart tilbudd læreplass medan han arbeidde på Coop Extra. Tekst og foto: May Linn Clement.

Roald Emil Bjånesøy (21) vart tilbudd læreplass medan han sat i kassen på Coop’en. Continue reading »

Tare på opp og fram

 Nyhende  Innspel avslått på Tare på opp og fram
mai 092018
 

Taren som her vert hausta, vart sett ut som småplantar i desember. Tekst og foto: May Linn Clement.

– Om to-tre månader får du kjøpt dette i butikken. Definitivt.
Continue reading »

Forlenga garasjen for Cadillac’en

 Nyhende  Innspel avslått på Forlenga garasjen for Cadillac’en
mai 042018
 

– Det som overraska meg då eg kjøpte bilen for fem-seks år sidan, er kor moderne og robust han er. Har er frå 1969, har automatgir og elektriske vindauge, og alt fungerer, seier Eilif Andorsen. Tekst og foto: May Linn Clement-

Nokon markerer våren med å byta ut kledegarderoben, andre skiftar køyretøy. Continue reading »